Thessaloniki
+32
°
C
High:+33
Low:+26
Sunny
ON Residence +30 2314 404000 ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ
ON Residence ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ

Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου


Το ξενοδοχείο ON RESIDENCE, το οποίο ανήκει στην ΟΛ.ΝΑ. Μονοπρόσωπη Ξενοδοχειακή και Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία και διοικείται από την Ανώνυμη Εταιρεία Μακεδονικών Ξενοδοχείων, ένα μέλος του Ομίλου Επιχειρήσεων TΟR, (εφεξής καλούμενο χάριν συντομίας «Ξενοδοχείο», «Εμείς»), συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με το εφαρμοστέο Ενωσιακό και εθνικό δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.


Με την παρούσα πολιτική απορρήτου επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, όταν επισκέπτεστε το Ξενοδοχείο μας ως φιλοξενούμενος και τα εστιατόρια μας, καθώς και όταν συνεργάζεστε μαζί μας ή εισέρχεστε στο ψηφιακό μας περιβάλλον.


Η Ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων οι οποίες δεν υπόκεινται στην παρούσα πολιτική προστασίας. Επομένως, δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο τους, τη χρήση προσωπικών πληροφορίων ή τις πολιτικές ασφαλείας.


Ορισμοί
«Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική,
ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου·


«Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: Προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκεία ή πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, τη γενετική κατάσταση ή την κατάσταση της υγείας ή του γενετήσιου προσανατολισμού·

 

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή·


«Ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε
ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο·


«Yπεύθυνος Eπεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους·


«Εκτελών την Επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας·


«Συγκατάθεση»: του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν· «Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία·


«Ισχύουσα νομοθεσία»: Οι διατάξεις της ισχύουσας Εθνικής, Ευρωπαϊκής ή κάθε άλλης σχετικής νομοθεσίας εφαρμοστέας στο «ON RESIDENCE», οι οποίες ρυθμίζουν ζητήματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως: Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), Εθνικός


Νόμος 4624/2019, Εθνικός Νόμος 3471/2006, Οδηγία 2002/58/ΕΚ, καθώς και κάθε άλλη Απόφαση, Γνωμοδότηση, Οδηγία, Κατευθυντήρια Γραμμή και Σύσταση που εκδίδεται από τo Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και κάθε άλλη αρμόδια εποπτική αρχή, όπως εκάστοτε ισχύει.


Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
‘Έχουμε διορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων προκειμένου να επιβλέπει τη συμμόρφωση με την παρούσα πολιτική απορρήτου. Σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με την εν λόγω Πολιτική Απορρήτου ή σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των προσωπικών σας πληροφοριών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο dpo@onresidence.gr. Καλωσορίζουμε απορίες, σχόλια, και προβληματισμούς αναφορικά με την πολιτική cookies και τις πρακτικές απορρήτου.


Πληροφορίες που συλλέγουμε - Σκοπός της επεξεργασίας - Νομική Βάση
Στο ON RESIDENCE διασφαλίζουμε ότι συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο όσες πληροφορίες είναι απαραίτητες προκειμένου να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Συγκεκριμένα, συλλέγουμε:

Α. Επισκέπτες
1. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε κράτηση στο ON RESIDENCE ή να μας υποβάλετε ένα ερώτημα
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε κράτηση στο ΟΝ RESIDENCE, είτε μέσω της ιστοσελίδας μας ή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω email/μέσω ταξιδιωτικού πρακτορείου, υπάρχει πιθανότητα να σας ζητήσουμε να μας παρέχετε κάποια προσωπικά στοιχεία σας μεταξύ των οποίων το πλήρες όνομα σας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας, ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία πληρωμών, όπως τον λογαριασμό τραπέζης και πληροφορίες της κάρτας πληρωμής (ήτοι είδος πιστωτικής κάρτας και αριθμός, το όνομα του δικαιούχου της πιστωτικής κάρτας, ημερομηνία λήξης). Οι εν λόγω πληροφορίες απαιτούνται προκειμένου να επεξεργαστούμε και να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία της κράτησης σας (συμπεριλαμβανομένου της αποστολής επιβεβαιωτικού e-mail με τα στοιχεία της κράτησης σας). Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε στα συστήματα μας τις μεταξύ μας επικοινωνίες και σχετικά έγγραφα που μας έχετε αποστείλει πριν την άφιξη σας, με σκοπό να οργανώσουμε τη διαμονή σας και να σας παρέχουμε τις συμφωνημένες υπηρεσίες.


Συλλέγουμε τις ανωτέρω πληροφορίες προκειμένου να οργανώσουμε την κράτηση σας στο ON RESIDENCE, καθώς και για να επεξεργαστούμε και να εκτελέσουμε τις σχετικές πληρωμές για τις υπηρεσίες που αγοράσατε. Η νομική βάση της επεξεργασίας μας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και το έννομο συμφέρον μας να αποκαταστήσουμε τυχόν αξιώσεις μας σε περιπτώσεις διαφορών


2. Κατά τη διαμονή σας στο ON RESIDENCE
Κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο ON RESIDENCE συλλέγουμε πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που παρέχονται κατά τη διαδικασία της εγγραφής (όπως πλήρες όνομα, ημερομηνία γέννησης, αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου, δεδομένα visa, εθνικότητα, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, πλήρες όνομα συνοδού, ταχυδρομικό κώδικα, αριθμός παιδιών και τα ονόματα τους). Επιπλέον, καταγράφουμε αναλυτικά τις δαπάνες σας για να συντάξουμε ορθά την καρτέλα σας, όπου αναγράφονται το κόστος του δωματίου σας και άλλες δαπάνες που χρεώνονται στο δωμάτιο σας. Ενδέχεται, επίσης, να καταγράψουμε αλλεργίες και/ή προτιμήσεις συγκεκριμένων απαιτήσεων (ήτοι κινητικές ανάγκες, δυσκολίες πληρωμής, ειδικά αιτήματα, ζητήματα εξυπηρέτησης, αιτήματα υπηρεσιών, ενδιαφέροντα,
δραστηριότητες, χόμπι) αλλά μόνο σε περίπτωση εκούσιας παροχής αυτών, με την υπογραφή των σχετικών φορμών και παρέχοντας μας τη ρητή συγκατάθεση σας. Επιπροσθέτως, μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες σχετιζόμενες με ατυχήματα που μπορεί να λάβουν χώρα κατά τη διαμονή σας στο Ξενοδοχείο μας. Τέλος, το ON RESIDENCE μπορεί να συλλέξει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά καιρούς πρωτόκολλα υγείας, που εκδίδονται από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες (ήτοι πιστοποιητικά εμβολιασμού κ.λπ.).

Συλλέγουμε τις ανωτέρω πληροφορίες με σκοπό: α. να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία του check-in, να εξυπηρετήσουμε τη διαμονή σας και να σας προσφέρουμε τις συμφωνημένες υπηρεσίες. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων καθώς και των νομικών μας υποχρεώσεων, b. να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες (αναφορικά με τις προτιμήσεις σας κ.λπ.). Η νομική μας βάση είναι η συγκατάθεση σας, c. για επικοινωνιακούς, προωθητικούς, ερευνητικούς και μάρκετινγκ σκοπούς. Η νομική μας βάση είναι η συγκατάθεση σας, d. για να αξιολογήσουμε και να ερευνήσουμε ένα ατύχημα/περιστατικό σε συμφωνία με τις εσωτερικές μας διαδικασίες, για τον κατάλληλο χειρισμό αντίστοιχων νομικών θεμάτων. Η νομική μας βάση είναι το έννομο συμφέρον ως πάροχος υπηρεσιών και η υπεράσπιση μας από νομικές απαιτήσεις, e. Η προστασία της υγείας των επισκεπτών μας και του προσωπικού. Η νομική μας βάση επεξεργασίας για λόγους προστασίας του δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας.


3. Υπηρεσίες εστίασης
Στην περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε κράτηση στο εστιατόριο μας, συλλέγουμε το πλήρες όνομα σας, τον αριθμό δωματίου, καθώς και κάθε άλλη ειδική προτίμηση/αλλεργίες που μπορεί να έχετε. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις εν λόγω πληροφορίες μόνο κατά τη διάρκεια της διαμονής σας και μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία έχετε επισκεφτεί το ON RESIDENCE.


Συλλέγουμε τις συγκεκριμένες πληροφορίες προκειμένου να διαχειριστούμε την κράτηση σας και να σας παρέχουμε υπηρεσίες εστίασης. Η νομική βάση είναι η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και το έννομο συμφέρον μας να σας παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.


4. Συστήματα CCTV
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε CCTV εικόνες μέσω των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης με σκοπό να διασφαλίσουμε την προσωπική σας ασφάλεια, παράλληλα με τις εγκαταστάσεις και το προσωπικό μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο CCTV, παρακαλούμε πατήστε εδώ. Η νομική βάση επεξεργασίας είναι η νομική υποχρέωση μας προστασίας της ασφάλειας των επισκεπτών, υπαλλήλων και των εγκαταστάσεων.


B. Πληροφορίες ανηλίκων
Δεν επιδιώκουμε την άμεση συλλογή προσωπικών δεδομένων από ανήλικους. Το ON RESIDENCE δε συλλέγει εν γνώσει του προσωπικά δεδομένα για οποιονδήποτε κάτω των 18 χωρίς γονική/νόμιμη συγκατάθεση από τον κηδεμόνα. Εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να καθορίσουμε την ηλικία των προσώπων που κάνουν χρήση της ιστοσελίδας μας, αν είστε γονέας και ανησυχείτε σχετικά με τις πληροφορίες που ενδέχεται να έχουν παρασχεθεί προς εμάς από το παιδί σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο dpo@onresidence.gr.


C. Υπάλληλοι
1. Αν είστε υποψήφιος για θέση εργασίας
Μπορείτε να κάνετε αίτηση για κάποια από τις κενές θέσεις εργασίας μας οι οποίες δημοσιεύονται είτε στην ιστοσελίδα μας είτε σε πλατφόρμες τρίτων. Ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε μόνο τις απαραίτητες προσωπικές πληροφορίες προκειμένου να αξιολογήσουμε την καταλληλότητα σας για μια νέα διαθέσιμη θέση εργασίας (ήτοι πλήρες όνομα, στοιχεία επικοινωνίας, εργασιακή εμπειρία και πληροφορίες
βιογραφικού). Η νομική μας βάση επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον μας να αξιολογήσουμε την καταλληλότητα σας για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, καθώς επίσης και για να είμαστε σε συμμόρφωση με τις προσυμβατικές μας υποχρεώσεις. Σε περίπτωση ρητής συγκατάθεσης σας, ενδέχεται να κρατήσουμε το βιογραφικό σας για μελλοντικές θέσεις που μπορεί να προκύψουν.


Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε να μεταβείτε στην Ανακοίνωση Απορρήτου για Υποψήφιους εργαζόμενους, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.


2. Αν είστε εργαζόμενος
Ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαχείριση των εργασιακών μας σχέσεων, είτε κατά το προσυμβατικό στάδιο (ήτοι πλήρες όνομα, αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, στοιχεία τραπέζης, στοιχεία επικοινωνίας, άδεια εργασίας, πληροφορίες εκπαίδευσης και δεξιοτήτων, οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.), είτε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης (ήτοι αξιολογήσεις, εκπαιδεύσεις, άδειες κ.λπ.). Φροντίζουμε να παρέχουμε πάντα στους εργαζόμενους μας τη σχετική ανακοίνωση περί απορρήτου, ως παράρτημα στη σύμβαση εργασίας.


Συλλέγουμε τα εν λόγω δεδομένα ως εργοδότης, σε συμμόρφωση με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις και την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων. Η νομική μας βάση είναι η ανάγκη επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο των συμβατικών μας υποχρεώσεων ή κατά τη διάρκεια του προσυμβατικού σταδίου καθώς και η συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις.


D. Αν είστε εμπορικός συνεργάτης ή προμηθευτής/ανάδοχος
Ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε προσωπικές πληροφορίες από τους πωλητές μας, μόνο όσες είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των συμβατικών μας και/ή νομικών υποχρεώσεων (ήτοι πλήρες όνομα, αριθμός φορολογικού μητρώου, στοιχεία λογαριασμού τραπέζης, πλήρες διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας). Η νομική μας βάση επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης και η συμμόρφωση με τις φορολογικές
υποχρεώσεις μας.


Ε. Αν επισκέπτεστε τους δικτυακούς τόπους μας και τα ψηφιακά περιβάλλοντα:
Το ON RESIDENCE χρησιμοποιεί cookies στο πρόγραμμα περιήγησης και παρόμοιες τεχνολογίες (συλλογικά, «cookies») για να συλλέξει και να αποθηκεύσει ορισμένες πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε, εισέρχεστε ή αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω των δικτυακών μας τόπων. Το ON RESIDENCE ενδέχεται, για παράδειγμα, να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιείτε για να εισέρθετε στους
δικτυακούς τόπους μας, το λειτουργικό σύστημα και την έκδοση αυτού, τη διεύθυνση IP σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς το ON RESIDENCE χρησιμοποιεί τα cookies και τις επιλογές που είναι διαθέσιμες σ’ εσάς, παρακαλώ διαβάστε περαιτέρω παρακάτω.

 

F. Όταν κάνετε εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο.
Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο, προκειμένου να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και αποκλειστικές προσφορές από το ON RESIDENCE και το TOR Hotel Group. Ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε μόνο την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και το πλήρες όνομα σας. Η νομική μας βάση είναι η ρητή συγκατάθεση σας. Μπορείτε πάντα να αποσύρετε τη συναίνεση σας, είτε επιλέγοντας την σχετική επιλογή unsubscribe η οποία είναι διαθέσιμη σ’ όλα τα emails μας, η αποστέλλοντας ένα email στο: dpo@onresidence.gr


Με ποιους μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας;
Το ON RESIDENCE διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και διασφαλισμένα. Μόνο εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι και/η εξωτερικοί συνεργάτες θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον σκοπό της επεξεργασίας. Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του TOR Hotel Group, Grivalia Hospitality Group, κάθε τρίτων (νομικές οντότητες και ιδιωτών) καθώς επίσης με τις αρμόδιες δημόσιες
υπηρεσίες για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς.


Συγκεκριμένα, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να μοιραστούν με:
- Τρίτους παρόχους υπηρεσιών (ήτοι Νομικοί σύμβουλοι, it & υπηρεσίες ασφάλειας δικτύου, τεχνική υποστήριξη, ασφαλιστές και/η επαγγελματικοί σύμβουλοι στο μέτρο που είναι ευλόγως απαραίτητο για τους σκοπούς απόκτησης ή διατήρησης ασφαλιστικής κάλυψης, διαχείριση κινδύνων, γραφεία μάρκετινγκ, τον πάροχο μας υπηρεσιών πληρωμής, εταιρίες και οργανισμοί για την προστασία από απάτη και μείωση του πιστωτικού κινδύνου). Προσπαθούμε να διασφαλίζουμε με σχετικά συμφωνητικά επεξεργασίας δεδομένων ότι κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διενεργείται σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.
- Εταιρείες εντός του TOR Hotel Group, Grivalia Hospitality Group, εφόσον η εν λόγω μεταφορά είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών.
- Αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες (Αστυνομία, διωκτικές αρχές, φορολογικές αρχές κ.λπ.) στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Σε περιπτώσεις μεταφοράς δεδομένων, εξασφαλίζουμε την ελαχιστοποίηση των δεδομένων που αποκαλύπτονται, στις αυστηρά απαραίτητες για την εκτέλεση του συγκεκριμένου σκοπού μεταφοράς.


Πληροφορίες με τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες μας μπορούν να βρεθούν εδώ.


Ιστοσελίδες Τρίτων
To ON RESIDENCE μπορεί να επιτρέψει διακομιστές διαφημίσεων τρίτων μερών ή δίκτυα διαφημίσεων να προβάλλουν διαφημίσεις και/ή να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία. Αυτοί οι διακομιστές διαφημίσεων τρίτων ή τα δίκτυα διαφημίσεων χρησιμοποιούν τεχνολογία για να στείλουν, απευθείας στον περιηγητή σας, τις διαφημίσεις και τους συνδέσμους που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο του ON RESIDENCE. Λαμβάνουν αυτόματα τη διεύθυνση IP όταν αυτό συμβαίνει. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν άλλες τεχνολογίες (όπως cookies, JavaScript, ή web beacons) για τον υπολογισμό της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων τους και για την εξατομίκευση του περιεχομένου της διαφήμισης. Το ON RESIDENCE δεν παρέχει καμία προσωπική αναγνωριστική πληροφορία σ’ αυτούς τους διακομιστές διαφημίσεων τρίτων ή στα δίκτυα διαφημίσεων χωρίς τη συγκατάθεση σας.


Η Πολιτική Απορρήτου του ON RESIDENCE δεν έχει εφαρμογή, και δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις δραστηριότητες των διαφημίσεων τρίτων. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτων των εν λόγω διαφημιστών για περισσότερες πληροφορίες.


Διεθνείς Μεταφορές Δεδομένων
Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), όπως στην Ελβετία ή σε άλλη χώρα. Η εν λόγω μεταφορά θεωρείται ως διεθνής μεταφορά δεδομένων για τη νόμιμη εκτέλεση της οποίας, υπάρχουν ειδικές νομικές απαιτήσεις. Πριν την οποιαδήποτε μεταφορά δεδομένων, θα εξασφαλίσουμε ότι παρέχεται επαρκές επίπεδο προστασίας διασφαλίζοντας ότι μια από τις ακόλουθες απαιτήσεις πληρείται:
- Προσωπικά δεδομένα θα μεταφέρονται σε οργανισμούς που συμμετέχουν σε μηχανισμούς μεταφοράς δεδομένων από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή την Ελβετία στην Αμερική.
- Προσωπικά δεδομένα θα μεταφέρονται σε χώρες οι οποίες έχουν νόμους περί απορρήτου, που έχουν αναγνωριστεί ότι παρέχουν επαρκή προστασία δεδομένων.
- Προσωπικά δεδομένα θα μεταφερθούν σε χώρες που υπόκεινται σε απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
- Τα Προσωπικά Δεδομένα επαρκώς προστατεύονται με τις ενδεικνυόμενες εγγυήσεις, όπως από τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν υπογραφεί με τρίτους των οποίων τα δεδομένα θα μεταβιβαστούν.


Διατήρηση Δεδομένων
Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που αυτά έχουν συλλεχθεί εκτός αν υποχρεούμαστε ή επιτρέπεται από τον νόμο να διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερα διαστήματα. Διαγραφές δεδομένων, σε συμφωνία με τα δεόντως απευθυνόμενα, έγκυρα, και επαληθευμένα σχετικά αιτήματα του ΓΚΠΔ, που θα προκύψουν αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παρατείνεται έως και δύο επιπλέον μήνες όταν είναι απαραίτητο, λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας και τον αριθμό των αιτημάτων.


Τα διαστήματα διατήρησης βασίζονται σε νομικές διατάξεις και οι πληροφορίες σας εάν δεν είναι πλέον αναγκαίες είτε αμετάκλητα ανωνυμοποιούνται ή καταστρέφονται με ασφάλεια. Οσάκις δεν απαιτείται να διατηρούμε όλες τις πλήρεις πληροφορίες σας, θα τις συσκοτίζουμε ή θα τις συγκεντρώνουμε, για παράδειγμα, αρχεία καταγραφής δραστηριοτήτων ιστού και απαντήσεις δημοσκοπήσεων. Αυτό προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δε διατηρούμε τις πληροφορίες σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το απαραίτητο.


Ασφάλεια Δεδομένων
Λαμβάνουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και ακριβή καθώς επίσης να τα προστατεύουμε από οποιαδήποτε απώλεια, κακή χρήση, ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, μεταβολή, κοινολόγηση ή καταστροφή. Έχουμε επίσης εφαρμόσει μέτρα διασφάλισης της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, ούτως ώστε να μπορούμε να αποκαθιστούμε τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητά στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος.


Τα Δικαιώματα Σας
Το ON RESIDENCE σέβεται τα δικαιώματα σας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους εφαρμοστέους νόμους περί ιδιωτικής ζωής και προστασίας δεδομένων. Συγκεκριμένα, απολαμβάνετε τα κάτωθι δικαιώματα αναφορικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για εσάς, και πιο συγκεκριμένα μπορείτε:
1. Να αιτηθείτε πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε και να αιτηθείτε να λάβετε αντίγραφο ﮲
2. Να αιτηθείτε να διορθώσουμε ανακριβείς και ελλιπείς προσωπικές σας﮲ πληροφορίες
3. Να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν ειδικές νομικές διατάξεις απαιτούν τη διατήρηση τους ﮲
4. Να αιτηθείτε περιορισμούς, προσωρινούς ή μόνιμους, στην επεξεργασία μερικών ή όλων των προσωπικών σας πληροφοριών ﮲
5. Να αιτηθείτε μεταφορά των προσωπικών σας πληροφοριών προς εσάς ή σε κάποιον τρίτο που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα με βάση τη συγκατάθεσης σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης, και όπου η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα ﮲
6. Να εναντιωθείτε στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών﮲και
7. Να αιτηθείτε ανάκληση της συγκατάθεσης σας όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση σας, έχοντας υπόψη ότι η εν λόγω επεξεργασία δε θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν την ανάκληση της συναίνεσης.

Δεν απαιτείται να πληρώσετε κάποιο τέλος, και στόχος μας είναι να απαντάμε στα αιτήματα σας εντός 30 ημερών από την παραλαβή και ταυτοποίηση του αιτήματος. Το εν λόγω χρονικό διάστημα δύναται όταν απαιτείται να παρατείνεται έως και δύο επιπλέον μήνες, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και τον αριθμό των αιτημάτων που διαχειριζόμαστε. Θα ανταποκριθούμε στα αιτήματα που υποβάλλετε σχετικά με τα
δικαιώματα σας όπως ορίζει ο νόμος, πράγμα που σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται για νομικούς λόγους να μην μπορούμε να ικανοποιήσουμε το συγκεκριμένο αίτημα σας.


Σε περίπτωση που ασκείτε ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού των δεδομένων σας, τα εν λόγω αιτήματα θα προωθούνται σε κάθε τρίτο αποδέκτη με τον οποίο τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να έχουν μοιραστεί στο πλαίσιο εκτέλεσης των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας.


Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι μπορεί να μην έχουμε χειριστεί καταλλήλως το αίτημα σας, μπορείτε πάντα να απευθυνθείτε στην αρμόδια Ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο www.dpa.gr/index.php/en/individuals/complaint-to-the-hellenic-dpa.


Για να υποβάλλεται απορίες και/η να ασκήσετε κάποιο από τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιώματα, παρακαλούμε συμπληρώστε την εν λόγω φόρμα και να την αποστείλετε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο dpo@onresidence.gr


Πολιτική Cookies
Το ON RESIDENCE συλλέγει πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα από το πρόγραμμα περιήγησης σας όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας με ποικίλους μεθόδους, όπως cookies και pixel tags. Χρησιμοποιούμε cookies στο πρόγραμμα περιήγησης, τα οποία είναι προσωρινά cookies που διαγράφονται από τη μνήμη της συσκευής σας όταν κλείνετε τον πρόγραμμα περιήγησης σας ή απενεργοποιείτε τον υπολογιστή σας, και μόνιμα cookies, τα οποία αποθηκεύονται στη συσκευή σας μέχρι να
λήξουν, εκτός εάν τα διαγράψετε νωρίτερα.


Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μπορεί να περιλαμβάνουν (i) τη διεύθυνση IP ﮲) ii) το μοναδικό αναγνωριστικό cookie, στοιχεία cookies και πληροφορίες για το αν η συσκευή σας διαθέτει λογισμικό πρόσβασης σε ορισμένα χαρακτηριστικά﮲) iii) το μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής και τον τύπο συσκευής﮲) iv) τον τομέα, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και τη γλώσσα, (v) το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις συστήματος﮲) vi) τη χώρα και τη ζώνη ώρας﮲) vii) στοιχεία για την αλληλεπίδραση σας με τους δικτυακούς τόπους μας όπως συμπεριφορά κλικ﮲ και (ix) τους χρόνους πρόσβασης και τα URL παραπομπής.
Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε cookies και pixel tags για να παρακολουθούμε τη χρήση της ιστοσελίδας και να κατανοούμε τις προτιμήσεις των πελατών μας (όπως επιλογές χώρας και γλώσσας). Αυτό μας επιτρέπει να παρέχουμε υπηρεσίες στους πελάτες μας και να βελτιώνουμε την επιγραμμική εμπειρία τους. Χρησιμοποιούμε, επίσης, cookies και pixel tags για να συλλέγουμε συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα και την αλληλεπίδραση στον δικτυακό τόπο, για να εντοπίζουμε τάσεις και να συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία προκειμένου να βελτιώνουμε τους δικτυακούς τόπους μας.


• Cookies σε αυτόν τον δικτυακό τόπο που δεν απαιτούν έγκριση (απαραίτητα cookies)
Τα cookies που είναι αναγκαία, γνωστά και ως «αυστηρά απαραίτητα» cookies, ενεργοποιούν λειτουργίες χωρίς τις οποίες δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο όπως προβλέπεται. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το ON RESIDENCE και συνεπώς είναι γνωστά ως cookies πρώτου μέρους. Αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας μόνο όσο περιηγείστε στον δικτυακό τόπο. Αυτά τα cookies δεν
εξακριβώνουν την ταυτότητα σας. Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα προκειμένου να λειτουργεί σωστά η ιστοσελίδα και χωρίς αυτά η χρήση της ιστοσελίδας θα ήταν αδύνατη. Η συγκατάθεση σας δεν απαιτείται για τη χρήση των αυστηρά απαραίτητων cookies.


• Cookies σε αυτόν τον δικτυακό τόπο που απαιτούν έγκριση
Χρησιμοποιούμε τα κάτωθι cookies που απαιτούν τη συγκατάθεση σας:
Στατιστικά στοιχεία: Στατιστικά cookies μας βοηθούν να κατανοούμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες αλληλοεπιδρούν με τον δικτυακό τόπο μας συλλέγοντας και καταγράφοντας τις πληροφορίες ανώνυμα.


1) ΟΝΟΜΑΣΙΑ COOKIE: _ga
Cookie περιγραφή σκοπού: Εγγράφει μια μοναδική ταυτότητα η οποία χρησιμοποιείται για την παραγωγή στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον δικτυακό τόπο.


2) ΟΝΟΜΑΣΙΑ COOKIE: _ga_#
Cookie περιγραφή σκοπού: Χρησιμοποιείται από την Google Analytics για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τον αριθμό των φορών που ένας χρήστης επισκέφτηκε τον δικτυακό τόπο καθώς και τις ημερομηνίες από την πρώτη έως και την πιο πρόσφατη επίσκεψη.


3) ΟΝΟΜΑΣΙΑ COOKIE:_gat
Cookie περιγραφή σκοπού: Χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να περιορίσει τον ρυθμό εξυπηρέτησης.


4) ΟΝΟΜΑΣΙΑ COOKIE:_gid
Cookie περιγραφή σκοπού: Εγγράφει μια μοναδική ταυτότητα η οποία χρησιμοποιείται για την παραγωγή στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο.

Μάρκετινγκ: Μάρκετινγκ cookies χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών στους δικτυακούς τόπους. Σκοπός είναι η προβολή σχετικών διαφημίσεων και ελκυστικών για τον ατομικό χρήστη και επομένως μεγαλύτερης αξίας για τους εκδότες και τους διαφημιστές.


ΟΝΟΜΑΣΙΑ COOKIE: ads/ga-audiences
Cookie περιγραφή σκοπού: Χρησιμοποιούνται από την Google AdWords για να προσελκύσουν επισκέπτες που είναι πιθανοί πελάτες σύμφωνα με την συμπεριφορά του επισκέπτη στους δικτυακούς τόπους.


• Διαχείριση των ρυθμίσεων σας για τα cookies
Εάν δεν επιθυμείτε να δέχεστε cookies, μπορείτε να τα αποκλείσετε προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Παρακαλώ σημειώστε ότι επειδή αυτή είναι μια ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησης, αυτή η προσαρμογή ενδέχεται να αποκλείσει τα cookies από οποιονδήποτε δικτυακό τόπο που επισκέπτεστε. Μπορείτε να επισκεφτείτε το www.aboutcookies.org, το οποίο παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies σε δημοφιλή προγράμματα περιήγησης.


Μπορείτε να απενεργοποιήσετε εντελώς τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ανά πάσα στιγμή. Ο πλήρης αποκλεισμός των cookies μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα σας να επωφελείστε από τις ανέσεις που προσφέρει η χρήση των cookies και να χρησιμοποιείτε ορισμένα χαρακτηριστικά σχετικά με τη δημιουργία ενός προφίλ χρήστη και, στην περίπτωση των cookies που είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά ο δικτυακός τόπος, μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον δικτυακό τόπο. Τα βίντεο και άλλα στοιχεία στον δικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούν Flash cookies για να συλλέξουν και να αποθηκεύσουν τις προτιμήσεις σας, όπως η ένταση ήχου. Τα Flash cookies διαφέρουν από τα cookies προγράμματος περιήγησης λόγω του όγκου, του είδους και του τρόπου με τον οποίο αποθηκεύονται τα δεδομένα. Τα εργαλεία διαχείρισης των cookies που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησης δεν θα αφαιρέσουν τα Flash cookies. Κάποια cookies μπορεί να τοποθετηθούν από τρίτους παρόχους υπηρεσιών που
εκτελούν κάποιες από αυτές τις λειτουργίες για εμάς.


Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου
Ενδέχεται να κάνουμε αλλαγές στην παρούσα πολιτική κατά καιρούς, με βάση αλλαγές στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή άλλες προϋποθέσεις που μας αφορούν, αλλαγές στην τεχνολογία, ή αλλαγές στη δραστηριότητά μας. Τυχόν αλλαγές που θα γίνουν στην παρούσα πολιτική στο μέλλον θα αναρτηθούν σε αυτή τη σελίδα, και όπου αλλάζουμε την παρούσα πολιτική με τρόπους που επηρεάζουν το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπου αρμόζει, θα σας ενημερώνουμε απευθείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο άμεσο τρόπο επικοινωνίας μαζί σας, και επίσης θα αναρτούμε ανακοίνωση ότι η παρούσα πολιτική έχει τροποποιηθεί στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου μας. Εάν αλλάξουμε ουσιωδώς τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα σας ενημερώσουμε προκαταβολικά ή, όπου αυτό απαιτείται από τον νόμο, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας προτού εφαρμόσουμε τις αλλαγές αυτές. Σας προτρέπουμε
να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου μας και να ενημερώνεστε για τις πρακτικές μας.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2022

ON Residence

ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ
ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ